Úvod

Velký spor věků

„Velký spor věků“ je knihou, která již od chvíle svého prvního vydání v roce 1888 budí velký zájem, ale také značnou polemiku. Ukazuje vznik věčného konfliktu mezi dobrem a zlem a poutavě vysvětluje na pozadí Bible  historii přes 2000 let od pádu Jeruzaléma přes první křesťany, úpadek církve, reformátory až po dnešní dobu, naší budoucnost a blížící se druhý příchod Ježíše Krista.  Autorka uvádí nekompromisní příklady z dějin křesťanství jak bylo manipulováno se svědomím lidí s využitím jejich neznalosti a poukazuje na to, že tyto tendence budou čím dál více sílit až vyústí k naprostému omezení lidské svobody.  Svět se nachází uprostřed velkého boje a naše svoboda je pod záminkou míru a klidu omezována čím dál více. Chcete poznat síly stojící za tímto úsilím? Chcete pochopit co se to s naším světem děje ať v oblasti politického zákulisí, zhoršujícího se stavu přírody, či naprostého morálního úpadu? A kam náš svět směřuje? Chcete porozumět tomu, proč je takový chaos v náboženských naukách a směrech? Chcete porozumět na jaké straně vůbec stojíte? Pak právě pro vás je tato kniha.

 

ZDARMA OBJEDNAT

 

Velký spor věků

 

Autorka o knize Velký spor věků napsala:

„Kniha Velký spor Věků by měla být šířena mezi široké vrstvy lidí. Obsahuje příběh minulosti, přítomnosti i budoucnosti. V tom, jak načrtává závěrečné výjevy pozemských dějin, přináší mocné svědectví pro pravdu. Všeobecné šíření knihy bych si přála vidět raději než u kterékoli jiné knihy, kterou jsem napsala, protože Velký spor je poslední poselství varující svět podáno mnohem jasněji než v kterékoli jiné mé knize.“
Letter 281, 1905

„Knihu Velký spor věků si cením více než zlato nebo stříbro a mým velkým přáním je, aby se dostala lidem. … Důsledky jejího rozšíření se nemohou posuzovat podle toho, jak se nám to zdá nyní. Tím, že si ji přečtou, budou mnozí vyburcováni a získají odvahu se okamžitě připojit k těm, kdo zachovávají přikázání Boží. Ale mnohem větší množství těch, kdo si ji přečetli, nezaujme své postavení, dokud neuvidí, jak se začnou dít události, které jsou v ní předpovězeny. Naplnění některých předpovědí vzbudí víru, že se odehrají i ostatní, a když bude země osvícena slávou Páně, při ukončení díla, mnohé duše zaujmou své místo na straně přikázání Božích jako důsledek jejího působení.“
CM 128,129.

„Patriarchové a proroci, Daniel a Zjevení a Velký spor věků, jsou knihy nyní potřebné jako nikdy předtím. Měli by být v oběhu, protože pravdy, které zdůrazňují, otevřou mnoho slepých očí.“
SM 123; RH 2-16-1905.

„Knihy Velký spor věků si cením více než stříbra či zlata a velmi si přeji, aby se dostala mezi lidi. Během práce na rukopisu Velký spor věků jsem si často uvědomovala přítomnost andělů Božích. A mnohokrát mi byly scény, o kterých jsem psala, znovu zjevovány v nočních viděních, takže byly v mé mysli svěží a živé.“
Letter 56, 1911

 

Biblické poselství:

Zjevení 14,6-7 - “Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“

Zjevení 14,8 - “A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: „Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.“

Zjevení 14,9-12 - A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.“ Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.

VelkySporVeku.eu - Velký spor věků - historie, přítomnost a budoucnost světa